Situasjonsanalyse

Situasjonsanalysen gir deg oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser, og hjelper deg å planlegge veien videre.Dette er ikke noe du gjør én gang for alle. da situasjonen du opererer i forandrer seg hele tiden. Du må gjøre slike analyser jevnlig, slik at du hele tiden kan planlegge ut fra så oppdatert og korrekt informasjon som mulig. Når kartleggingen er gjennomført, er det hensiktsmessig å sortere den viktigste informasjonen i et SWOT-system som gir god oversikt.

Hensikten med situasjonsanalysen

 • Vurdere hvilke faktorer som påvirker virksomheten
 • Vurdere om faktorene de er positive eller netagive
 • Dra nytte av positive faktorer
 • Nøytralisere eller eliminere negative faktorer
 • Bedriften baserer sitt strategiske arbeid og sin planlegging på situasjonsanalysen

Når foretas en situasjonsanalyse?

 • Ved oppstart av en virksomhet
 • Ved utvikling og lansering av en ny produktidé
 • I forbindelse med utarbeidelse av f.eks. markedsplanen
 • I konkurransesituasjoner

Interne arbeidsbetingelser

Interne arbeidsbetingelser er alt som finnes i, og foregår i virksomheten. Det kan f.eks. være ansatte og ledelse, økonomi, og produkter og tjenester. De interne arbeidsbetingelsene kan bedriften selv påvirke.

Eksterne arbeidsbetingelser

Eksterne arbeidsbetingelser omfatter alle forhold utenfor virksomheten som du må ta hensyn til. Disse arbeidsbetingelsene kan bedriften ikke kontrollere. Til de eksterne arbeidsbetingelser regnes b. a. konkurrenter, leverandører, distributører, markedet, økonomi, juridiske og politiske forhold.

Interne arbeidsbetingelser

Personalet og ledelsen

 • Hvor mange og hvor dyktige personer har du?
 • Hvilken kompetanse / kunnskap og hvilke ferdigheter har personalet?
 • Hvilken og hvor god service gir personalet til kundene?
 • Har virksomheten kvalifiserte ledere?
 • Motiverer ledelsen medarbeiderne?
 • Fungerer organisasjonen for å nå planlagte mål?

Ressurser

Ressurser består av både økonomi/penger, maskiner, bygninger, andre eiendeler, varemerke, kontakter og nettverk, evner og prosesser m.m.
 • Hvilke ressurser har vi?
 • Hvor gode er ressursene, og hva påvirker dem?
 • Hvordan er den økonomiske situasjonen (overskudd/underskudd)?
 • Hva påvirker økonomien positivt/negativt?
 • Hvor store ressurser har vi til markedsføring og produktutvikling?

Fire konkurransemidler

1. Produkt

Helt avgjørende for virksomheten er at produktet dekker behovene til målgruppen.Er produktet slik kunden vil ha det? Klarer vi å levere produktene?Har produktet noen svakheter?

2. pris

Pris i forhold til både kunder og konkurranse er viktig for å få solgt produktet. Hvilken prisstrategi benytter vi? Hvilken prissettingsmetode benytter vi?

3. Plass/distribusjon

Hvor tilgjengelig produktet er, er avgjørende for om kunden har mulighet for å få tak i det og kjøpe det.
 • Hvilke distribusjonskanaler benytter vi?
 • Fungerer distribusjonskanalene?
 • Hvordan benytter vi Internett?
 • Hvordan fungerer service/returordninger m.m.?

4. Markedskommunikasjon

Hvordan vi kommuniserer ut budskapet om produktene våre, er avgjørende for salg,
 • Hvilken kommunikasjonsstrategi har vi?
 • Når vi ut til målgruppen?
 • Hvordan benytter vi Internett / sosiale medier?

Avtaler

Hvilke avtaler har vi, og er vi bundet / setter avtalene grenser eller begrensninger?
 • Legger avtalen begrensninger for hvordan vi legger opp markedsføringen?
 • Legger avtalen begrensninger for hvordan vi produserer?

Etikk

Vi må selvsagt følge reglene i markedsføringsloven. Kanskje ønsker vi å følge etiske regler som går lenger enn loven.
 • Hvilke begrensninger pålegger vi oss selv som følge av etiske vurderinger?

Eksterne arbeidsbetingelser

Markeder/kunder

Det endelige målet er å skaffe kunder som kjøper våre produkter.
 • Hvordan er markedet – er det endringer / utvikling?
 • Hvordan er kundegruppen?
 • Har kundene fått bedre eller dårligere økonomi det siste året?
 • Er det noen trender på gang?

Konkurrenter

Produktutvikling og bruk av konkurransemidlene blir i sterk grad påvirket av konkurrentene. Det gjelder å informere og påvirke på en måte som gjør at kundene oppfatter vårt tilbud som bedre enn tilbudet fra konkurrentene,
 • Hvordan er markedsandelene fordelt?
 • Hvordan er produktene til konkurrentene?
 • Hvordan er prisene / prisstrategien til konkurrentene?
 • Hvordan er distribusjonen til konkurrentene?
 • Hvordan er markedskommunikasjon til konkurrentene?
 • Hvordan benytter konkurrentene Internett og sosiale medier?
 • Hvilke leverandører og distributører benytter konkurrentene?

Leverandørene

Tilgangen på varer og tjenester er avgjørende for kvaliteten på og mengden av vårt ferdige produkt. Er det få leverandører å velge mellom, har de stor makt,
 • Hvilke varer og tjenester kjøper virksomheten vår fra andre?
 • Hvilke leverandører er vi avhengige av?
 • Hvordan er kvaliteten på leverandørene?
 • Har vi alternative leverandører?

Distributørene

Den distribusjonsstrategien vi har valgt, er avgjørende for om vi kjøper tjenester fra distributører. Er det få distributører å velge mellom, har distributøren stor makt,
 • Hvilke distributører / mellomhandlere / detaljister har vi å velge mellom?
 • Hvor gode / seriøse er distributørene?
 • Hvordan er kostnadsnivået, servicen, tidsoverholdelse m.m.?

Samfunnet, pressegrupper og det offentlige

En rekke eksterne faktorer fra samfunnet generelt, enkelte pressgrupper eller lobbyvirksomhet og det offentlige, kan påvirke vår virksomhet.
 • Er det noe fra noen av disse som er en hindring for vår virksomhet?
 • Er det noe nytt på gang fra myndighetene (lovendringer/forskrifter, skatter og avgifter)?
 • Er det noen endringer i generelle trekk ved samfunnet som økonomisk og teknologisk utvikling, sosiale og kulturelle forhold, naturressurser, klima og geografi?
 • Er det noen nye trender eller holdninger?

Konkurrenter

Produktutvikling og bruk av konkurransemidlene blir i sterk grad påvirket av konkurrentene. Det gjelder å informere og påvirke på en måte som gjør at kundene oppfatter vårt tilbud som bedre enn tilbudet fra konkurrentene.
 • Hvordan er markedsandelene fordelt?
 • Hvordan er produktene til konkurrentene?
 • Hvordan er prisene / prisstrategien til konkurrentene?
 • Hvordan er distribusjonen til konkurrentene?
 • Hvordan er markedskommunikasjon til konkurrentene?
 • Hvordan benytter konkurrentene Internett og sosiale medier?
 • Hvilke leverandører og distributører benytter konkurrentene?

Markeder/kunder

Det endelige målet er å skaffe kunder som kjøper våre produkter.
 • Hvordan er markedet – er det endringer / utvikling?
  Hvordan er kundegruppen?
 • Har kundene fått bedre eller dårligere økonomi det siste året?
 • Er det noen trender på gang?

Sammenstill det viktigste fra situasjonsanalysen i en SWOT-analyse.