SWAT-analyse

Vurder viktighet og sannsynlighet med en SWOT-analyse. SWOT-analysen gir virksomheten grunnlag for å vurdere viktighet og sannsynlighet og hvilke tiltak som må till. Når du funnet interne styrker og svakheter, og eksterne trusler og muligheter, vurder da hvor viktig det er for virksomhetens marked og  hvor sannsynlig det er at det inntreffer. Er det ikke viktig eller sannsynlig – dropp det! Grunnlaget til SWOT-analysen får du gjerne gjennom å gjøre en situasjonsanalyse.

Interne styrker og svakheter

Virksomheten bør vurdere hvor viktig de enkelte punktene er for markedet og for virksomheten selv.
 • De viktige punktene som er våre styrker og er viktige for markedet, må vi sørge for fortsetter å
  være sterke.
 • De viktige punktene som er våre svakheter og som er viktige for markedet, må vi arbeide med slik
  at de ikke lenger er våre svakheter.
 • De punktene som vi rangerer som ikke så viktige, trenger vi ikke å bruke ressurser på.

Eksterne trusler

Virksomheten må vurdere hvor alvorlige de enkelte truslene er for virksomheten, og hvor sannsynlig det er at de inntreffer. I tillegg må det vurderes hvor viktige de er for markedet.
 • De alvorlige og sannsynlige truslene som er viktige for markedet, må vi gjøre noe for å eliminere
  eller nøytralisere.
 • De mindre alvorlige og sannsynlige truslene, men som er viktige for markedet, bør vi også prøve å eliminere eller nøytralisere.
 • De mindre viktige, eller mindre sannsynlige, truslene bruker vi mindre ressurser på

Distributørene

Den distribusjonsstrategien vi har valgt, er avgjørende for om vi kjøper tjenester fra distributører. Er det få distributører å velge mellom, har distributøren stor makt.
 • Hvilke distributører / mellomhandlere / detaljister har vi å velge mellom?
 • Hvor gode / seriøse er distributørene?
 • Hvordan er kostnadsnivået, servicen, tidsoverholdelse m.m.?

Eksterne muligheter

Her er virksomhetens muligheter. Vi må vurdere om disse mulighetene er viktige og har stor betydning for markedet, i tillegg til om det er sannsynlig at de vil inntreffe. Er de ikke viktige for  potensielle kunder, så vil de antakeligvis ikke påvirke salget.
 • Muligheter som vurderes som viktige og sannsynlige, må virksomheten gripe fatt i.
 • Muligheter som vurderes som viktige, men lite sannsynlige eller lite viktige, men mer sannsynlige, får annenprioritet når videre planer skal legges.
 • Muligheter som ikke er viktige og ikke er sannsynlige, bruker vi ikke ressurser på i denne
  omgangen.

SWOT-analyse modell i excel- format

SWOT-analyse modell i word-format